Evidencia nových vlastníkov bytov

Evidencia vlastníkov bytov

Vlastníctvo bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome sa nadobúda:

 1. na základe zmluvy o prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome s vlastníkom domu alebo s právnickou osobou, ktorá má právo hospodárenia k domu, s vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru,
 2. na základe zmluvy o výstavbe domu, vstavbe alebo nadstavbe,
 3. dedením,
 4. rozhodnutím štátneho orgánu.

S prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome prechádzajú na nového vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o výkone správy. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nadobudol byt alebo nebytový priestor v dome na základe zmluvy o vstavbe alebo nadstavbe domu, je povinný pristúpiť k zmluve o výkone správy. Prevodom alebo prechodom bytu alebo nebytového priestoru v dome na nového vlastníka odstupuje doterajší vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome od zmluvy o výkone správy; záväzky vyplývajúce zo zmluvy o výkone správy zanikajú až ich usporiadaním. Nového vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome zaväzujú aj právne úkony týkajúce sa domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku vykonané pred prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome.

 

Registrácia nového vlastníka

Pri registrácii nového vlastníka, ktorý nadobudol vlastníctvo na základe kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, dedičstvom, resp. dohodou o vysporiadaní BSM, dražbou je potrebné, aby vlastník predložil:

 • odpočty stavov bytových vodomerov
 • odpočty stavov pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov
 • návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti, prípadne list vlastníctva, právoplatné rozhodnutie súdu
 • uhradil registračný poplatok podľa platného cenníka

 

Platby za byt

Zálohové platby za byt môžete realizovať nasledujúcimi spôsobmi:

 1. prevodom na náš bankový účet
 2. inkasom
 3. vkladom do pokladne v banke
 4. priamym vkladom do pokladne v sídle našej spoločnosti

Copyright © 2024 TATRY – TEPLO, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
IT riešenia - Created by READYSolutions.sk.